INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZACHĘTA W BIAŁYMSTOKU

W związku z  realizacją wymogów (art.13 ust.1 i ust.2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanym jako: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZACHĘTA”

 1. w Białymstoku, Warszawska 79, 15-201 Białystok, KRS: 0000118199, NIP: 5420210913, 
  REGON: 000482944, telefon: 85 749-90-80, e-mail sekretariat@smzacheta.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Krzysztofa Niegierysza, z którym możne się skontaktować poprzez e-mail: iod@smzacheta.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHĘTA w Białymstoku.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach  Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta w Białymstoku, oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów  prawa  ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych i  ustawy
  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Do tych celów należą min.:

 1. przetwarzanie danych osobowych mieszkańców – w celu zarządzania nieruchomościami,
 2. przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHĘTA – w celu realizacji celów statutowych,
 3. przetwarzanie danych osobowych dłużników w celach dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. realizując prawnie uzasadniony cel administratora danych,
 4. przetwarzanie danych osobowych najemców i dzierżawców w celu realizacji umowy dzierżawy/najmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

Ponadto przetwarzanie może odbywać się dodatkowo na podstawie:

 1. dla potrzeb rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i RODO,
 2. zawierania i wykonywania umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. w celach realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. w celach informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO,
 6. w celach realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 7. w celach przeprowadzenia postępowania przetargowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 8. w celu wykonywania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców – na podstawie
  6 ust. 1 lit. d RODO,
 9. w celach nawiązania kontaktu telefonicznego art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 10. w celu prowadzenia przez Spółdzielnię statutowej działalności kulturalnej przetważane są dane uczestników zajęć- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane te przetwarzamy na podstawie zgody uczestników, a w przypadku dzieci – ich opiekuna/opiekunów prawnych)

 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być wszystkie podmioty powiązane z Administratorem w celu wypełniania obowiązków i na podstawie umowy powierzenia oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.

 5. Dane osobowe zebrane przez Spółdzielnie Mieszkaniową Zachęta nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest prowadzenie działalności statutowej w oparciu o przepisy ustawy. W niektórych przypadkach, w tym zwłaszcza gdy przetwarzanie wynikać będzie z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane nie będą mogły podlegać usunięciu lub zniszczeniu oraz przenoszeniu. W niektórych przypadkach, o ile będzie to dopuszczalne przez przepisy regulujące działalność statutową, okres przetwarzania danych osobowych będzie zgodny z okresem obowiązywania umowy bądź udzielenia zgody na przetwarzanie danych oraz z okresem dochodzenia roszczeń z tego tytułu lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego,
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) w związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową ZACHĘTA danych osobowych przysługuje Państwu:
  a) prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo dostępu do nich,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.
 1. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.